101 Zero Radius KSH17199S Zero Radius & Farmhouse Sinks

Overall: 17″ x 19″ Bowl: 15″ x 17″ x 9″
Category: Kitchen Sink
CONTACT US