206 Zero Radius KSH321910D Zero Radius & Farmhouse Sinks

Overall: 32″ x 19″ Bowl: 14-1/2″ x 17″ x 10″
Category: Kitchen Sink
CONTACT US