301 Zero Radius KSH22189S Zero Radius & Farmhouse Sinks

Overall: 22″ x 18″ Bowl: 20″ x 16″ X 9″
Category: Kitchen Sink
CONTACT US