302 Farmhouse KSF271810S Zero Radius & Farmhouse Sinks

Overall: 27″ x 18″ Bowl: 25″ x 16″ x 10″
Category: Kitchen Sink
CONTACT US