309 Zero Radius KSH301810S Zero Radius & Farmhouse Sinks

Overall: 30″ x 18″ Bowl: 28″ x 16″ x 10″
Category: Kitchen Sink
CONTACT US